چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1394/07/141750000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1394/03/051950000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1394/02/231750000
1716تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/010
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/08/101750000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/201240000
1716تامين اجتماعي88ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/011568000
1716تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262046000
1716تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/261671500
1716تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262000000
1716تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/05/262639500
1716تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/011850000
1716تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/011850000
1716تامين اجتماعي87ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/011850000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/03/201240000
1716تامين اجتماعي85ويال - دوستاکسل - 20mg1393/04/012500000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/02/151671500
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1393/02/10950000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/07/031671500
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/07/012639500
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/05/051671500
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1392/01/201230000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1391/11/041814000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1391/01/212130000
1716تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 20mg1390/08/031880000