شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
386تامين اجتماعي96ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1394/12/19125500
386تامين اجتماعي96ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1394/03/10125500
386تامين اجتماعي96ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/26122500
386تامين اجتماعي100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/09/12112500
386تامين اجتماعي98ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/05/26122500
386تامين اجتماعي98ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/03/05120000
386تامين اجتماعي98ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/04/01120000
386تامين اجتماعي100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/03/24100000
386تامين اجتماعي100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1393/03/0590000
386تامين اجتماعي100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/07/013000
386تامين اجتماعي100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1392/04/313000
386تامين اجتماعي100ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1389/01/141500