سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1394/09/16360000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1394/06/14485000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/11/05485000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/08/010
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/03/20464000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1393/03/20464000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1392/07/01464000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1392/06/26355000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1392/05/29400000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1391/07/05210000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1391/04/06230000
384تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1390/12/22200000