دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1394/10/223800000
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1393/04/153800000
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1392/10/253170000
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1389/12/18784000