يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1394/10/223800000
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1393/04/153800000
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1392/10/253170000
382تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1389/12/18784000