شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1394/11/241850000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1394/10/222800000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1394/07/252800000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/08/010
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/03/20720000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1393/03/05720000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1392/07/06620000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1392/07/01731471
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/11/18150000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/06/04158190
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/03/07290000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1391/02/0266000
378تامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1390/06/2065790