دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1393/08/10235000
377تامين اجتماعي88ويال - داکاربازين - 200mg1393/04/01265000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1393/03/05207000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1392/07/01113000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1391/12/26100000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1391/02/2582000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1391/01/28113000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1391/01/2980000
377تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 200mg1389/06/3180000