پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1393/08/10180000
376تامين اجتماعي88ويال - داکاربازين - 100mg1393/04/01180000
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1393/03/05142500
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1392/07/0172000
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1392/05/2980000
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1391/11/2550000
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1391/07/2259119
376تامين اجتماعي90ويال - داکاربازين - 100mg1389/07/0763500