شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1395/04/096850000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1394/07/259500000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/08/0510000000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/03/249500000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1393/03/249500000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/07/0310091000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/07/0110187500
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/05/2910091000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/05/019864000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1392/02/174980000
15691تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1391/10/204720000