چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1393/08/10610000
1454تامين اجتماعي87ويال - سيتارابين - 1gr1393/08/010
1454تامين اجتماعي89ويال - سيتارابين - 1gr1393/08/010
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/24610000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/31610000
1454تامين اجتماعي89ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/31695000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1393/06/24610000
1454تامين اجتماعي87ويال - سيتارابين - 1gr1393/04/01758000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1393/03/05540000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1392/07/03610000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1392/07/01758000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1392/06/19610000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1391/10/17297000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1391/07/11310000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1391/05/10300000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1391/03/17310000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1391/02/17297000
1454تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 1gr1390/09/19270000