دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
375تامين اجتماعي0ويال - سيتارابين - 100mg1395/05/23165000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1393/03/2082000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1393/08/3082000
375تامين اجتماعي85ويال - سيتارابين - 100mg1393/06/31157000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1393/03/2082000
375تامين اجتماعي85ويال - سيتارابين - 100mg1393/04/01180000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1393/03/2082000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1392/07/0184400
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1392/05/2354000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1391/09/2135000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1391/07/0437500
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1391/03/2330000
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1391/02/1884400
375تامين اجتماعي90ويال - سيتارابين - 100mg1390/09/2135000