شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9391تامين اجتماعي70ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 1000mg1390/04/12122770