شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/08/10219000
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/08/010
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/03/20219000
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1393/03/20219000
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1392/07/01102900
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1392/05/2952500
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1391/08/0951700
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1391/04/21102900
370تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1390/10/0491400