سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1394/05/24100000
368تامين اجتماعي70ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1394/04/24110000
368تامين اجتماعي84ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/010
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/08/10110000
368تامين اجتماعي84ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/07/12110000
368تامين اجتماعي84ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1393/04/01100000
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1392/07/0141700
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1392/05/2941700
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1391/11/1136000
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1391/04/2436000
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1391/02/2541700
368تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1390/04/2136000