جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
332تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1393/06/1619000
332تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1392/05/1314500
332تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1391/10/029000
332تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 500mg1390/10/137400