يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1392/05/1311500
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/10/027200
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/05/086000
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1390/05/184800