شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1392/05/1311500
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/10/027200
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1391/05/086000
330تامين اجتماعي70ويال - کلوگزاسيلين - 250mg1390/05/184800