يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
305تامين اجتماعي70ويال - کلادريبين - 10mg/10ml1393/10/300
305تامين اجتماعي70ويال - کلادريبين - 10mg/10ml1389/11/243200000