دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
305تامين اجتماعي70ويال - کلادريبين - 10mg/10ml1393/10/300
305تامين اجتماعي70ويال - کلادريبين - 10mg/10ml1389/11/243200000