شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2377تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/08/1013000000
2377تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1393/03/2011915500
2377تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1392/07/0111915500
2377تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1392/06/0511915500
2377تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1391/02/135200000
2377تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1390/10/204500000