شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11868تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 50mg1395/04/09320000
11868تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 50mg1394/05/24400000
11868تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/09/12380000
11868تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/08/10218000
11868تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/06/24313500
11868تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/03/20422533
11868تامين اجتماعي89ويال - سيس پلاتين - 50mg1393/05/29313500
11868تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 50mg1392/07/03313500
11868تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 50mg1392/07/01182000
11868تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 50mg1392/05/29313500
11868تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 50mg1391/03/17130000
11868تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 50mg1388/09/19110000