چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11867تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 10mg1394/07/25140000
11867تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/08/10105000
11867تامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/06/31105000
11867تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 10mg1393/06/24105000
11867تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 10mg1392/07/0693500
11867تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 10mg1392/07/0189000
11867تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 10mg1392/06/2669500
11867تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 10mg1392/05/2993500
11867تامين اجتماعي70ويال - سيس پلاتين - 10mg1388/09/1939000