دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1394/08/26300000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1394/08/13300000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1394/07/25250000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/11/05240000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/10/06200000
286تامين اجتماعي74ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/08/010
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/09/12200000
286تامين اجتماعي73ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/08/05226000
286تامين اجتماعي66ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/06/24290000
286تامين اجتماعي73ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/03/20226000
286تامين اجتماعي61ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/03/23360000
286تامين اجتماعي74ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1393/03/20219000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1392/09/26150000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1392/05/13100000
286تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 5000U1391/10/0270000