شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1394/08/1390000
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1394/07/2575000
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1393/11/0575000
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1393/10/0644500
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1392/05/1344500
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1391/10/0228000
284تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 1500U1390/05/1820000