پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1394/08/1330000
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1394/07/2525000
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1393/11/0525000
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1393/10/0620000
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1392/05/1320000
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1391/10/0213000
285تامين اجتماعي90ويال - کوريونيک گونادوتروپين انساني - 500U1390/05/189200