سه شنبه 16 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2116تامين اجتماعي70ويال - کلرمتين - 10mg1392/05/29315000
2116تامين اجتماعي70ويال - کلرمتين - 10mg1387/12/05740000