پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2116تامين اجتماعي70ويال - کلرمتين - 10mg1392/05/29315000
2116تامين اجتماعي70ويال - کلرمتين - 10mg1387/12/05740000