يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
266تامين اجتماعي70ويال - کلرامفنيکل - 1g1392/09/0519000
266تامين اجتماعي70ويال - کلرامفنيکل - 1g1391/10/0412000
266تامين اجتماعي70ويال - کلرامفنيکل - 1g1390/07/177500