پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
237تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 1g1394/01/0825000
237تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 1g1392/11/2723000
237تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 1g1392/08/1419600
237تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 1g1391/06/2814000
237تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 1g1390/05/1812000