پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
239تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 500mg1394/01/0819000
239تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 500mg1392/11/2717500
239تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 500mg1392/07/0714000
239تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 500mg1391/06/2810000
239تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 500mg1390/05/188200