سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
238تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 250mg1394/01/0817000
238تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 250mg1392/11/2714000
238تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 250mg1392/09/1811000
238تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 250mg1391/06/288000
238تامين اجتماعي70ويال - سفترياکسون - 250mg1390/05/186500