پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1393/06/1654000
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1392/05/1351500
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1391/02/0337000
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1390/05/1830000