پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1393/06/1654000
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1392/05/1351500
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1391/02/0337000
233تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 1gr1390/05/1830000