شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
234تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1393/06/1632500
234تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1392/05/1328000
234تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1391/02/0420000
234تامين اجتماعي70ويال - سفتي زوکسيم - 500mg1390/05/1817000