چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
231تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 2gr1393/12/2675000
231تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 2gr1392/06/2363000
231تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 2gr1391/10/0245000
231تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 2gr1390/05/1834000