جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
230تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 1gr1393/12/2650000
230تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 1gr1392/06/2339000
230تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 1gr1391/10/0228000
230تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 1gr1390/05/1820000