جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
232تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 500mg1394/02/0226500
232تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 500mg1393/12/2625000
232تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 500mg1392/06/2326500
232تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 500mg1391/10/0219000
232تامين اجتماعي70ويال - سفتازيديم - 500mg1390/05/1813500