چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1336تامين اجتماعي0ويال - سفوتاکسيم - 1g1395/06/0125000
1336تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 1g1394/04/1623000
1336تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 1g1393/09/0523000
1336تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 1g1392/05/1316500
1336تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 1g1391/10/0212000
1336تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 1g1389/07/118500