شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
229تامين اجتماعي0ويال - سفوتاکسيم - 500mg1395/06/0120000
229تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1394/04/1618000
229تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1393/09/0518000
229تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1392/05/1312000
229تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1391/10/028500
229تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1389/07/116000