چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2417تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 2g1392/06/25128000
2417تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 2g1390/05/1892000