يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2416تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 1g1392/06/2570000
2416تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 1g1390/05/1850000