شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2416تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 1g1392/06/2570000
2416تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 1g1390/05/1850000