يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2416تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 1g1392/06/2570000
2416تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 1g1390/05/1850000