دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2418تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 500mg1392/06/2537500
2418تامين اجتماعي70ويال - سفپيم - 500mg1390/05/1827000