پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
222تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1394/09/1825000
222تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1393/06/1622000
222تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1392/11/2720000
222تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1392/05/1316500
222تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1391/08/0912000
222تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1390/05/189700