دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
224تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1394/09/1820000
224تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1393/06/1617500
224تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1392/11/2715000
224تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1392/05/1312500
224تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1391/08/099000
224تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1390/05/186900