جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
223تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1394/09/1816000
223تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1393/06/1614000
223تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1392/11/2712000
223تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1392/05/139500
223تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1391/08/097000
223تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1390/05/185700