پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6758تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 70mg1393/04/2414700000
6758تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 70mg1392/07/016700000