پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6757تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/08/066400000
6757تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/08/010
6757تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/06/246400000
6757تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1393/03/2010000000
6757تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/12/1010000000
6757تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1392/07/015200000