يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
214تامين اجتماعي70ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/09/240
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/08/10800000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/311430000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/31800000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/06/31924000
214تامين اجتماعي83ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/05/29802000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1393/03/05610000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/07/03635000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/07/01820000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/06/19635000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1392/05/29440000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/12/16360000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/08/22390000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/07/11440000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1391/02/03360000
214تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1390/05/02313000