شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/08/10540000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/31665500
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/31390000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/06/31540000
215تامين اجتماعي82ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/05/29540000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1393/03/05390000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1392/07/01237000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1392/06/19210000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1392/05/29225000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/08/28205900
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/04/24210000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1391/02/03220000
215تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1390/12/22210000