جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1395/05/23350000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/08/10240000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1390/11/30160000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26800000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/29806000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/29800000
9572تامين اجتماعي86ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/29868000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/29807500
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/29800000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/05/26800000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1393/03/05240000
9572تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1392/07/01300000